Ideological Archivism; Presenting a Conceptual Conformation of a Slanted Archival History

Authors

  • Younis Qurbani یونس قربانی فر گروە تاریخ، دانشکدە علوم انسانی، دانشگاە پیام نور تهران، تهران، ایران

DOI:

https://doi.org/10.25098/6.3.20

Keywords:

Documentation, Ideological Archivism, Kurdistan, Irnian Nationalism

Abstract

     The following essay aspires to challenge a banal hypothesis in historical research; the phenomenon of inserting skewed historical data in documents and archives. This phenomenon is based on positivistic epistemology, and only in the traditional paradigm of historiography, in particular Ranke’s approach, is legitimate. Utilizing deconstructive criticism and contesting the positivistic perspectives, novel paradigms deem historical knowledge as an exploratory-inventive process, and put a special emphasis on its discursive structure. From this perspective, text generated in a particular social and cultural context construed as an ideological product. Accumulating this product in archives would not alter its nature to any extent. In particular, “the politics of archives” and “archiving instructions” convert this product into a raw material for ideological archivism. This essay is comprised of a set of theoretical argument as well as two case studies, giving a conceptual conformation of the construction of document-based history.

 

References

 آلیسون لی ، کیت پوینتون( 1388)، فرهنگ و متن: گفتمان و روش‌شناسی پژوهش اجتماعی و مطالعات فرهنگی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، انتشارات پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

 آرتور آسا برگر(1398)، تحلیل گفتمان کاربردی، ترجمه حسین پاینده، تهران، انتشارات مروارید

 ای.م.دیاکونوف(1380)، تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

 استریناتی، دومنیک ( 1380)، مقدمه اي بر نظریه هاي فرهنگ عامه ، ترجمه: ثریا پاك نظر، تهران: نشر گام نو.

 پیتر برک(1381)، تاریخ و نظریه اجتماعی، ترجمه غلامرضا جمشیدیها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

 پیتر برک(1390)، تاریخ فرهنگی چیست؟ ترجمه نعمت‌الله فاضلی و مرتضی قلیچ، تهران، پژوهشکده تاریخ اسلام.

 جهانگیر قائم مقامی(1350)، مقدمه ای بر شناخت اسناد تاریخی، تهران، انجمن آثار ملی

 حسینعلی نوذری(1387)، فلسفه تاریخ، روش‌شناسی و تاریخ‌نگاری، تهران، طرح نو.

 رابرت یانگ(1390)، اسطوره سفید، ترجمه جلیل کریمی و کمال خالق پناه، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 رحمت اله معتمدی(1398)، ارومیه در محاربه عالم‌سوز، به کوشش کاوه بیات، تهران، شیرازه

 رحمت اله توفیق( 1400)، تاریخچه ارومیه؛ یاداشت های از سال های جنگ اول جهانی و آشوب بعد از آن، تهران، شیرازه.

 رضا ضیاء ابراهیمی(1396)، پیدایش ناسیونالیسم ایرانی،ترجمه¬ی حسن افشار، تهران، نشر مرکز

 ژرژ تسیه( 1375)، علم مطالعه در فرامین و اسناد در شارل ساماران، روش های پژوهش در تاریخ. ج دوم.مشهد، آستان قدس رضوی

 سی‌.بین مکالا(1395)، بنیادهای علم تاریخ: چیستی و اعتبار شناخت تاریخی، ترجمه احمد گل محمدی، تهران نشر نی

 شرف الدین قهرمانی(1392)، ختم غائله سمیتکو، به تصحیح میرهاشم محدث، تهران، پردیس دانش، شیرازه.

 عباس ولی( 1380)، ایران پیش از سرمایه داری؛ تاریخ نظری، ترجمه حسن شمس آوری، تهران، نشر مرکز.

 عبدالحسین زرین کوب( 1362)، تاریخ در ترازو، تهران، انتشارات امیر کبیر.

 علی سامی( 1347)، کهن ترین و ارزنده ترین سند تاریخی ایران، مجله بررسی های تاریخی.ش 15 و 16

 گئورگ ایگرس( 1398)، تاریخ نگاری در قرن بیستم : از عینیت علمی تا چالش پسامدرن، ترجمه ابراهیم باسط، تهران، انتشارات سمت.

 لوئی آلتوسر(1399)، ایدئولوژی و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت، ترجمه روزبه صدرآرا، تهران، نشر چشمه.

 مارنی هیوز – وارینگتن( 1389)، پنجاه متفکر کلیدی در زمینه تاریخ، ترجمه محمدرضا بدیعی، تهران، موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر.

 ماریان یورگنسن(1389)، نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشر نی.

 مایکل استنفورد( 1380)، درآمدی بر فلسفه تاریخ، ترجمه احمد گل محمدی. تهران، نشر نی

 محمد علی سلطانی( 1383)، اوضاع سیاسی اجتماعی تاریخی ایل بارزان، تهران. سازمان اسناد ملی ایران.

 محمود امین(1400)، خاطراتی از عملیات نظامی در آذربایجان، کردستان و بلوچستان، به کوشش سیروان خسروزاده، تهران، نشر شیرازه

 حاجعلی رزم آرا( 1399)، عملیات اورامان، به کوشش کاوه بیات، تهران، نشر شیرازه

 محسن کرمانی و ابوالفضل دلاوری( 1395)، از ایدئولوژي تا گفتمان: سوژه، قدرت و حقیقت، فصلنامه علوم اجتماعی، سال 26 ،شماره 74

 مطلب مطلبی( 1395)، ایلات کرمانشاهان و نقش آنها در قشون ایران عصر قاجار، تهران. سازمان اسناد ملی ایران.

 سارا میلز( 1399)، میشل فوکو، ترجمه مرتضی نوری، تهران، نشر مرکز.

 ناصر پورپیرار(1385)، دوازده قرن سکوت؛ تاملی در بنیان تاریخ ایران، تهران. نشر کارنگ

 هاشم آغاجري و ديگران(1380)، تأملاني در علم تاريخ، تهران انتشارات نقش جهان.

 الیزابت کلارک( 1398)، تاریخ، متن، نظریه، ترجمه هاشم آقاجری، تهران، انتشارات مروارید.

 یونس قربانی فر( 1385)، تاریخ نگاری ناسیونالیستی در عصر پهلوی اول. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران. دانشگاه تربیت مدرس.

 Boldt, A. n. d, 2007, "Perception, Depiction and Description of European History: Leopold von Ranke and his Development and Understanding of Modern Historical Writing", Historical Perspectives

 Mustafa vaziri (1993), Iran as Imagined Nation: The Construction of national identity, New York, Paragon house.

 Keith Jenkins)2003), Rethinking History. Routledge.

 J. Jean Hecht, 'Social History', International Encyclopedia of the Social Sciences, vol 5, The Macmillan Company and the free press, New York 1, 75.

Published

2022-07-18

How to Cite

قربانی ی. . (2022). Ideological Archivism; Presenting a Conceptual Conformation of a Slanted Archival History. The Scientific Journal of Cihan University– Sulaimaniya, 6(3), 380-390. https://doi.org/10.25098/6.3.20

Issue

Section

Volume 6 Issue 3 (Special Issue)